คำสั่ง Dimspace จัดเส้นบอกขนาดให้เท่ากันการบอกขนาดในการเขียนด้วยโปรแกรม Autocad นั้น บางครั้งมีการบอกขนาดหลายๆเส้นจากจุดอา้งอิงเดียวกัน และปัญหาต่อมาก็คือระยะห่างของ Dimension ที่บอกนั้นมีระยะที่ไม่เท่ากัน

ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สวยงาม วันนี้เรามาดูวิธีการจัดระยะ Dimension ให้เท่ากันด้วยคำสั่ง Dimspace


เริ่มจากการบอกขนาดปกติที่มีจุดเริ่มต้นเดียวกันก่อน


เมื่อบอกขนาดของวัตุตามรูปด้านบนเสร็จแล้ว รูปด้านล่างคือลักษณะของการบอกขนาดที่มีระยะห่างที่มักจะไม่เท่ากัน คุณอาจจะสามารถดึงระยะ Dimension ให้ไกล้เคียงกันได้ แต่มันก็ยังเท่ากันอยู่ดี และยังเสียเวลาอีกด้วย

ดังนั้นการจัดระยะห่างจากคำสั่งบอกระยะแล้ว ด้วยคำสั่ง Dimspece ให้ไปคลิกที่แถบเครื่องมือการวัดที่ปุ่ม [DIMSPACE] หรือพิมพ์ "DIMSPACE" เข้าไปที่แถบคำสั่งได้เลย


จากนั้นให้ดลือกที่เส้นบอกขนาดอันแรกที่อยู่จุดเริ่มต้นที่สุด หรือเส้นบอกขนาดที่ต้องการให้เป็นตัวอ้างอิงอันแรกสำหรับเส้นบอกขนาดอื่นๆ

เมื่อเลือกเส้นบอกขนาดครบทุกอันแล้วกด Enter หรือคลิกขวาที่เมาส์ จะมีข้อความขึ้นที่แถบคำสั่งด้านล่างหน้าจอว่า
 "Enter value or [Auto] <Auto>"
 หมายถึงให้เราป้อนค่าระยะห่างที่ต้องการสำหรับเส้นบอกขนาด หรือเราสามารถให้โปรแกรมคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยก็ได้ ด่วยการพิมพ์ A แล้วกด Enterเท่านี้เราก็จะได้เส่นบอกขนาดในแบบของเราที่มีระยะห่างเท่ากัน และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามรูปด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเส้นบอกขนาดที่จัดระยะด้วยคำสั่ง Dimspace แล้ว กับเส้นบอกขนาดที่ยังไม่ได้จัดระยะห่าง