สัมมนาของ AutoCAD 2012 ฟรี

มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากสำหรับที่คนที่ใช้โปรแกรม AutoCAD อยู่วันนี้ มีงานสัมมนา Autodesk Design Suite 2012 (ADS) ที่จัดขึ้นใกล้ๆนี้เองครับ แถวๆแยกอโศกนี่เองครับ ใครที่อยูใกล้ๆก็ไปกันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ห้องอโศก 2 เวลา 12.30-17.00 นในยุคปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีส่วนช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ software ที่ใช้สาหรับสานักงานหรือในองค์กร ดังนั้นการทาความเข้าใจในส่วนของ software จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรของท่านได้ประโยชน์สูงสุด

บริษัทเอซอฟท์วัน จากัด ร่วมกับบริษัท SVOA จากัด จึงได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ Autodesk Design Suite 2012 (ADS) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่โดยมีการนาเสนอเป็น solution โดยเน้นถึงคุณสมบัติและความสามารถของ product ต่างๆในชุด suite ที่สามารถทางานร่วมกันได้ในแต่ละ solution เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน พร้อมทั้งรายละเอียดและความสาคัญของ subscription ต่อการใช้งาน Autodesk ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

พร้อมทั้งการนาเสนอโปรโมชั่นของการ Upgrade Version เป็น ADS 2012 กับเงื่อนไขพิเศษสาหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ห้องอโศก 2 เวลา 12.30-17.00 น โดยได้แนบ Agenda และแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อสารองที่นั่งในงาน

บริษัทเอซอฟท์วัน จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากชุด Autodesk Design Suite 2012 (ADS)


จดหมายเชิญร่วมงานสัมมนา AutoCAD.pdf

Autodesk Seminar 2012.pdf